[admin] Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondas tvarkomas prastai

Valstybės kontrolė atliko Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo ir Muitinės mokesčių fondo finansinius (teisėtumo) auditus. Buvo vertinami šių fondų 2011 m. finansinių ataskaitų rinkiniai. „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo finansinių ataskaitų rinkinio atsisakėme pareikšti nuomonę, nes negavome dokumentų įrodančių pateiktų ataskaitų duomenų teisingumą. Muitinės mokesčių fonde reikšmingų klaidų ar neatitikimų nenustatėme“, — apžvelgdama auditų rezultatus sakė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė. Valstybiniai auditoriai nustatė, kad Valstybinė mokesčių inspekcija mokesčių fondo buhalterinę apskaitą tvarkė ir 2011 m. finansines ataskaitas teikė nesilaikydama Buhalterinės apskaitos įstatymo ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo reikalavimų, nes nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. birželio 1 d. mokestinius įvykius ir kitas ūkines operacijas apskaitoje registravo netaikydama dvejybinio įrašo ir kaupimo principo, nenustatė apskaitos registrų formos, turinio ir jų skaičiaus, metinį ir tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius teikė nesilaikydama nustatytos tvarkos. Valstybės kontrolierė dėl reikšmingų teisės aktų pažeidimų tvarkant Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo apskaitą priėmė sprendimą, kuriuo įpareigojo finansų ministrą pažeidimus padariusius asmenis traukti tarnybos ar drausminėn atsakomybėn. Atlikę audito procedūras Muitinės mokesčių fonde, reikšmingų klaidų valstybiniai auditoriai nenustatė ir konstatavo, kad šio fondo